Miljön

Västkustbanan bidar till minskad miljöpåverkan
Regeringen konstaterar i sin infrastrukturproposition att transportsektorn svarar för cirka en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser och att en omställning behövs inför framtiden. Därtill konstaterar regeringen det som även undersökningar visar, nämligen att det finns ett stort engagemang för klimatfrågan bland människor och företag. Därför behöver det finnas attraktiva transportalternativ så att människor och företag kan välja klimateffektiva resor och transporter. Regeringen avser därför, i sitt arbete med att utveckla transportsystemet, finna åtgärder som minskar klimatpåverkan, ökar energieffektiviteten och samtidigt är samhällsekonomiskt lönsamma. Ur ett miljöperspektiv är en full utbyggnad av Västkustbanan av mycket stor betydelse.

Västkustbanan avlastar E6 och motsvarar fullt utbyggd en 16-filig motorväg
Antalet lastbilar som passerar Hallandsåsen per dygn har ökat med 1 000 bilar under den senaste åttaårsperioden, vilket har bidragit till ökade koldioxidutsläpp. Tunga godstransporter som idag trafikerar E6 behöver föras över till järnväg. Fullt utbyggd motsvarar Västkustbanan en 16-filig motorväg. Ett pendeltåg kan därtill ta lika många passagerare som 200 bussar eller 1 000 personbilar.

Tåget är det mest miljövänliga transportslaget på land
Tåget är ett säkert och miljövänligt transportalternativ – det utgör det mest miljövänliga transportslaget på land. Trots att 15 procent av den totala transportmängden går på järnväg står tågtransporterna för mindre än 1 procent av transportsektorns koldioxidutsläpp. Ett X2000-tåg släpper ut 0,0006 gram koldioxid per kilometer. En buss som färdas 15 centimeter släpper ut samma mängd. Med bil räcker det att man kör 7 centimeter och med flyg släpper man ut samma mängd efter 4 centimeter. [Dessa siffror ska dubbelkollas!].

Västkustbanan erbjuder ett reellt alternativ till vägbundna transporter
Fullt utbyggd skulle Västkustbanan bidra till en avsevärd minskning av koldioxidutsläppen eftersom den skulle erbjuda ett reellt alternativ till vägbundna gods- som persontransporter. Antalet tåg som kan passera sträckan per timme skulle öka, liksom punktligheten. Restiden mellan Göteborg och Malmö skulle kortas till drygt två timmar. Järnvägen skulle därmed bli mer konkurrenskraftig och utgöra ett reellt alternativ till bilen på denna sträcka.