Jobben

Västkustbanan ökar rörligheten på arbetsmarknaden
I infrastrukturpropositionen anges att regeringens övergripande mål är att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och växande företag och att ett väl fungerande transportsystem är viktigt för Sveriges framtida möjligheter. Regeringen konstaterar även att transportsystemet behövs för människors rörlighet och näringslivets konkurrenskraft och att infrastrukturen bidrar till väl fungerande arbetsmarknader i hela landet och ger förutsättningar för fortsatt tillväxt. Tack vare Västkustbanans strategiska placering skulle den fullt utbyggd bidra till att öka människors rörlighet och därmed även tillgången på arbete.

Befolkningsökning kräver förbättrad infrastruktur för fler arbetstillfällen
Västkusten från Malmö i söder till Göteborg i norr är en av Sveriges främsta tillväxtregioner när det gäller såväl arbetstillfällen som högre utbildning. Befolkningen ökar. Möjligheten att ta sig snabbt och bekvämt från en ort till en annan är redan idag mycket viktig eftersom antalet pendlare är stort och väntas öka. Med förbättrad infrastruktur som förkortat restiderna har det blivit möjligt att bo på en ort och jobba på en annan, de geografiska avstånden har krympt i takt med att restiderna kortats.

Väskustbanan bidrar till valfriheten
Idag visar undersökningar att befolkningens vilja att välja andra transportmedel än bil ökat. Under tiden som utbyggnaden av Västkustbanan dragits i långbänk har emellertid hela E6 byggts ut till motorväg med följden att järnvägen tappat konkurrenskraft. Idag saknas reella alternativ till bilen på den sträcka Västkustbanan trafikerar med följden att människor trots önskemål om andra transportslag ändå tvingas använda bilen.
 
Väskustbanan kortar restiden och ökar antalet arbetstillfällen
Fullt utbyggd skulle restiden på Västkustbanan kortas med till drygt två timmar på sträckan mellan Göteborg och Malmö. Antalet tåg som kan trafikera sträckan per timme skulle öka och antalet förseningar skulle minska. Kapaciteten skulle öka eftersom ett pendeltåg kan ta lika många passagerare som 200 bussar eller 1 000 personbilar. Därmed skulle även valmöjligheten öka för människor att själv välja transportslag. Antalet biltransporter skulle förmodligen sjunka och säkerheten på våra vägar öka.

Kollektivtrafik främjar integration och mångfald och minskar därigenom utanförskapet
Undersökningar har visat att kvinnor, liksom personer med invandrarbakgrund, i högre utsträckning än män är beroende av kollektivtrafik. Förbättrad kollektivtrafik skulle därför även bidra till ökad integration och mångfald på arbetsmarknaden och därigenom minska utanförskapet.