Näringslivet

Västkustbanan ökar näringslivets konkurrenskraft
I regeringens infrastrukturproposition anges att ett av regeringens övergripande mål är att skapa fler och växande företag och att ett väl fungerande transportsystem är viktigt för Sveriges framtida möjligheter, bland annat avseende näringslivets konkurrenskraft. Fullt utbyggd skulle Västkustbanan i allra högsta grad bidra till att uppfylla regeringens övergripande mål om fler och växande företag och konkurrenskraftigt näringsliv.

Västkustbanan bidrar till ökad tillväxt
Näringslivet är beroende av ett väl fungerande transportsystem, lokaliseringen av verksamheter speglar många fall tillgången på fungerande infrastruktur. Fungerande infrastruktur är viktig för att attrahera och behålla arbetskraft och kompetens och därmed även avgörande för möjligheten att växa. Därtill är många företag beroende av infrastruktur för sina godstransporter och därmed krävs snabba, säkra och tillförlitliga transportalternativ.

Västkustbanan attraherar kompetens
och bidrar till förstorade arbetsmarknadsregioner

I de kommuner och regioner som Västkustbanan trafikerar har utvecklingen varit positiv de senaste årtiondena. Arbetstillfällen har skapats vilka åtföljts av ökad arbetspendling och förstorade arbetsmarknadsregioner. Godstrafiken har som en naturlig konsekvens ökat även den. Sammantaget har detta medfört ökad belastning på vägar och järnvägar i dessa regioner. Kapacitetstaket är nu nått vilket medför att ytterligare tillväxt försvårats. Alternativ till godstransport längs väg finns inte så länge Västkustbanan begränsas av flaskhalsar som medför kapacitetsbrist och förseningar. Med en fullt utbyggd bana skulle antalet tåg per timme öka och restiden mellan Malmö och Göteborg minska med 40 minuter, till drygt två timmar. Utbyggnaden är därför nödvändig för fortsatt tillväxt liksom för att fortsätta locka nya företag och arbetskraft till kommuner och regioner längs med sträckan.

Västkustbanan är viktig för hela landets tillväxt
Västkustbanan är av vikt för näringslivet i de kommuner och regioner den trafikerar, men i förlängningen även för hela landets näringsliv då ett av landets tyngs belastade godsstråk löper genom dessa regioner. Tre strategiskt viktiga hamnar finns därtill lokaliserade här. Dessa hamnar utgör såväl utkörs- som inkörsport för gods till och från hela landet.