Infrastruktur

En del av ett större transportslagsövergripande system
De allra flesta är nog överens om att Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslinjer och att den kommer att spela en ännu större och viktigare roll i framtiden såväl vad gäller person- som godstrafik. Västkustbanan är dessutom en betydelsefull del i en triangel som binder samman de nordiska huvudstäderna Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Samtidigt är den en av de viktigaste transportlederna för exportindustrin som vill nå sina kunder på kontinenten.

Kapacitetsproblem redan idag
Den redan intensiva trafiken, i kombination med de brister i infrastrukturen som finns, gör att det finns stora kapacitetsproblem på Västkustbanan. Det går inte att köra så många fler tåg än vad som redan görs. Och det medför en rad negativa konsekvenser. Många som skulle vilja resa kollektivt, inte minst till och från arbetet, väljer bilen framför tåget. Helt enkelt därför att det går för få tåg vid de tider då de flesta vill resa. Flaskhalsarna betyder också längre restider vilket minskar järnvägens attraktionskraft. Med dubbelspår på hela sträckan skulle tiden det tar att åka mellan Malmö och Göteborg kunna minskas med nästan 40 minuter till 2 timmar och 10 minuter.
 
Miljökonsekvenser
Samma sak gäller för godstrafiken. Spårkapaciteten räcker inte heller här till och det gods som går på järnväg får ofta ta en omväg. Men vad värre är: Mycket av det gods som kan transporteras på järnväg körs i dag med långtradare med stora negativa miljöeffekter som följd, men också med ökad risk för olyckor.

Flaskhalsproblematik begränsar utvecklingen
Trafiken på Västkustbanan har ökat kraftigt under de senaste åren, men utvecklingen av infrastrukturen har inte hunnit med i samma takt. De flaskhalsar som finns kvar gör järnvägssystemet känsligt för störningar och begränsar fortsatt utveckling. På en del sträckor är det trångt, på andra har kapacitetstaket redan nåtts. Det innebär i praktiken att varje ledig lucka på spåren utnyttjas fullt ut och att inga marginaler för att återhämta störningar i trafiken finns. De sträckor som fortfarande har enkelspår har dessutom överlag en äldre standard med lägre tillåten hastighet, 90 till 130 km/h, jämfört med dubbelspårssträckorna, 200 km/h.

Rusta för framtida tillväxt och ett hållbart transportsystem
En fullt utbyggd Västkustbana skulle bidra till att komma till rätta med alla ovan nämnda problem och rusta berörda kommuner, regioner och Sverige för fortsatt framtida tillväxt och lägga grunden för ett långsiktigt och hållbart transportsystem.