Infrastrukturpropositionen

Regering och riksdag har det övergripande ansvaret för de politiska avvägningarna vad gäller landets infrastrukturpolitik.
 
Den långsiktiga infrastrukturplaneringen sker i två steg; först planeras inriktningen, och sedan åtgärderna.  Under inriktningsfasen arbetar regeringen fram en proposition. Den fastlägger mål, ekonomiska ramar och inriktning för den kommande planeringsperioden som denna gång omfattar perioden 2010-2021.

Regeringen överlämnar propositionen till riksdagen och när riksdagen godkänt den följer arbetet med åtgärdsplaneringen.
 
Regeringen överlämnade den nu aktuella infrastrukturpropositionen - "Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt" - till riksdagen den 30 september 2008. Riksdagen fattade därefter beslut om propositionen den 18 december 2008.

För mer information om planeringsprocessen se regeringens hemsida:
www.regeringen.se/sb/d/10384/a/100236

För infrastrukturpropositionen se regeringens hemsida:
www.regeringen.se/sb/d/9324


Åtgärdsplaneringen

Regeringen instruerar berörda myndigheter om hur arbetet med åtgärdsplaneringen ska genomföras genom så kallade direktiv.

Banverket, Vägverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket samt länsstyrelserna i Stockholms, Västmanlands, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län har fått i uppdrag att förbereda den kommande åtgärdsplaneringen av infrastrukturåtgärder för perioden 2010-2021.

Regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan har också erbjudits att inleda förberedelsearbetet på motsvarande sätt som länsstyrelserna.

I enlighet med regeringsuppdragens direktiv presenterar sedan Vägverket, Banverket och länen sina planförslag till transportinfrastruktursatsningar i hela landet för regeringen. Regeringens beslut om innehåll i förslagen och hur mycket pengar respektive länsplan ska omfatta beräknas komma i december 2009.

Därefter genomförs det som prioriterats i de så kallade långtidsplanerna och i den takt som medel anvisas i statsbudgeten.

För mer information om trafikverkens pågående gemensamma åtgärdsplanering se:
banportalen.banverket.se/banportalen/templates/bvSubPage.aspx