Historik

Västkustbanan är benämningen på den kustnära järnvägen mellan Lund och Göteborg. Sträckan har trafikerats ända sedan 1892. Idag kan sträckan liknas vid en livsnerv för de tre regioner den trafikerar, Västra Götaland, Halland och Skåne. Banan binder samman dessa tre regioner med varandra, liksom i förlängningen med Norge och via Öresundsbron med Danmark och kontinenten. Sträckan har mycket stor betydelse för såväl pendling som godstrafik. Denna betydelse har ökat kontinuerligt under de senaste årtiondena. Ökningen har varit så stor att kapacitetstaket på denna sträcka nu är nått, vilket gör att trafiken tvingas ta andra vägar. Ett belysande exempel är att antalet lastbilar som passerar över Hallandsåsen per dygn ökat med ungefär 1 000 bilar under en åttaårsperiod – en ökning som förväntas fortsätta.

Västkustbanans betydelse uppmärksammades av riksdagen redan för över femton år sedan. Beslut fattades då om att hela sträckan skulle byggas ut till dubbelspår för att klara den kommande trafikökningen såväl gällande gods- som persontrafik, en ökning som man redan då kunde förutspå. Detta riksdagsbeslut kallades på sin tid århundradets järnvägssatsning. Målet var en säkrare, effektivare och mer miljövänlig trafik.

Sedan beslutet om full utbyggnad av Västkustbanan fattades har delar av sträckan byggts ut, men inte hela. De delar som fortfarande saknar dubbelspår utgör idag flaskhalsar för trafiken på sträckan. Detta har medfört att projektet fortfarande inte kan ses som slutfört med konsekvensen att de fördelar en full utbyggnad skulle medföra fortfarande inte kunnat uppvisas. Med en fullt utbyggd sträcka skulle bättre pendlingsmöjligheter skapas genom bland annat kortad restid och minskat antal förseningar. Därtill skulle fler av de tunga godstransporterna mellan regionerna kunna föras över från väg till järnväg, med betydande miljövinster. På illustrationen till höger kan du se vilka sträckor på Västkustbanan som fortfarande saknar dubbelspår.

Sammanfattningsvis skulle ett färdigställande av detta projekt, efter över femton års väntan, medföra betydande vinster för de kommuner och regioner som trafikeras av Västkustbanan, liksom för hela landet. Läs mer om Västkustbanans betydelse för näringsliv, jobb, miljö och infrastruktur genom att klicka på länkarna ovan eller till vänster.